KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. Z 2016 r. NR 119, str. 1).

BIURO NIERUCHOMOŚCI PROPERTY JACEK DANELCZYK z siedzibą w Olsztynie informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest BIURO NIERUCHOMOŚCI PROPERTY JACEK DANELCZYK, ul. Kościuszki 46/48 lokal 22, 10 - 685, Olsztyn, posiadający NIP 739 308 13 05 („Property”, „Administrator”, „http://www.property.olsztyn.pl/”),

 2. Dane osobowe przetwarzane są:

  • w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług w ramach działalności gospodarczej BIURO NIERUCHOMOŚCI PROPERTY JACEK DANELCZYK w Olsztynie

  • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, w tym w celach analitycznych i statystycznych,

  • w celu prowadzenia marketingu produktów i usług podmiotów trzecich, za zgodą Klienta,

  • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Klientem umową o świadczenie usług,

 3. Od 25 maja 2018 r. podstawą przetwarzania danych osobowych jest RODO, czyli rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych, które zastępuje dotychczasową ustawę krajową, czyli ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 4. Odbiorcą danych osobowych przekazanych dla Administratora mogą być: kancelarie notarialne, pośrednicy kredytowi, portale ogłoszeniowe, dostawcy usług informatycznych,
  dostawcy usług telekomunikacyjnych, operatorzy pocztowi, podmioty świadczące usługi marketingowe, podmioty archiwizujące lub usuwające dane osobowe, podmioty z zakresu windykacji należności, doradcy zewnętrzni, kancelarie prawne, osoby fizyczne będące stroną podczas wykonywania działalności przez BIURO NIERUCHOMOŚCI PROPERTY JACEK DANELCZYK w Olsztynie oraz inni podwykonawcy, z których korzysta Administrator w celu świadczenia swoich Usług.

 5. Osoba, której dane są przetwarzane posiada prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

  • przenoszenia danych,

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 6. Dane osobowe w celu świadczenia usług będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi przez BIURO NIERUCHOMOŚCI PROPERTY JACEK DANELCZYK, w Olsztynie, a następnie do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności dotyczących obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane.

 7. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres: PROPERTY JACEK DANELCZYK, ul. Kościuszki 46/48 lokal 22, 10 - 685, Olsztyn lub poprzez adres e-mail: biuro@property.olsztyn.pl.

 8. Dane osobowe będą przechowywane przez PROPERTY JACEK DANELCZYK, ul. Kościuszki 46/48 lokal 22, 10 - 685, Olsztyn.